Mūzikas teorētiskie priekšmeti

TEORIJAS NODAĻA

Solfedžo un mūzikas literatūras skolotāju ikdiena ir audzēkņu muzikālās dzirdes,atmiņas, vokālo iemaņu un ritma izjūtas attīstīšana, kā arī dažādu mūzikas valodas un teorijas gudrību apguve. Tas ir darbs, kas “nekāpj” uz skatuves, un tāpēc ārēji šķiet it kā nemanāms, tomēr šajos mācību priekšmetos iegūtās prasmes audzēkņiem ir ļoti nepieciešamas, lai sekmīgi apgūtu mūzikas instrumenta spēli un sagatavotos nākošajam profesionālās izglītības posmam mūzikas vidusskolā. Mācību procesu interesantu un radošu nodrošina arī klašu mūsdienīgais aprīkojums un tiem atbilstoši mācību līdzekļi.
   Mūzikas teorijas priekšmetu apguvē audzēkņu mācību sasniegumi neaprobežojas tikai ar darbu mācību stundās. Lai motivētu audzēkņus un radītu veselīgu sacensību garu, ik gadu mūzikas skolā notiek dažādi iekšējie konkursi. Tā, piemēram, audzēkņi rakstījuši esejas par tēmu “Mani Dziesmusvētki”, “Vēstule komponistam”, padziļinājuši zināšanas, gatavojoties komponistu jubilejām veltītiem konkursiem. Talsos notikuši arī vairāki Ventspils reģiona skolu un starpreģionu skolu konkursi “Gudrs, vēl gudrāks” un “Do, re, mi…”, kuros audzēkņi guvuši labus rezultātus, tāpat audzēkņi piedalās dažādos konkursos arī ārpus skolas.

Teorētisko priekšmetu skolotāji:
  • Inta Udodova  – nodaļas vadītāja
  • Ināra Pirvica
  • Inga Šmēdiņa