Par Skolu

TALSU MŪZIKAS SKOLA ir pašvaldības izglītības iestāde profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu īstenošanai.

Skolas darbības mērķis:

sekmēt audzēkņu veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;
sniegt nepieciešamās zināšanas un prasmes profesionālas izglītības turpināšanai;
veidot audzēkņu muzikālās intereses, veicināt viņu iesaistīšanos pašdarbības kolektīvos.
Talsu Mūzikas skola dibināta 1955.gadā.
Skola akreditēta līdz 2018.gadam.

2014./2015. mācību gadā Talsu Mūzikas skolā mācās 208 audzēkņi, strādā 26 pedagogi.

Izglītības programmas:

  • Stīgu instrumentu spēle (vijole, čells)
  • Taustiņinstrumentu spēle (klavieres, akordeons)
  • Pūšaminstrumentu spēle (flauta, klarnete, saksofons, mežrags, trompete, trombons, eifonijs, tuba)
  • Sitaminstrumentu spēle
  • Vokālā mūzika (Kora klase)

Skolā darbojas bibliotēka.