Uzņemšana 2024

Uzņemšana mācībām Talsu Mūzikas skolā notiks no 20.maija

Pieteikuma veidlapas tiek pieņemtas Talsu Mūzikas skolas administrācijā (2.stāvs). Rekomendējama audzēkņa klātbūtne.
Gadījumā, ja netiekat klātienē noteiktajā laikā, sazinieties ar mums muzikasskola@talsi.lv vai aizpildiet online reģistrācijas anketu (skatīt zemāk).
Pēc anketas saņemšanas par tālākajām darbībām ar Jums sazināsies skolas administrācija.
Kādās programmās notiks uzņemšana 2024./2025.mācību gadā?
!! brīvo vietu skaits katrā no programmām tiks precizēts.

Talsu Mūzikas skola ir akreditēta līdz 2024.gadam. Akreditācija plānota 2024.gada aprīļa mēnesī. Skola šobrīd īsteno šādas licencētas programmas:

 • Pūšaminstrumentu spēlē (flauta, klarnete, saksofons, trompete, trombons, mežrags, eifonijs, tuba). Šobrīd notiek darbs, lai licencētu obojas spēles programmu;
 • Taustiņinstrumentu spēlē (klavieres, akordeons);
 • Stīgu instrumentu spēlē (vijole, čells);
 • Vokālajā mūzikā (kora klase);
 • Sitaminstrumentu spēlē;

2024.gadā piedāvājam bērniem no 5 gadu vecuma mācības SAGATAVOŠANAS KLASĒ interešu izglītības programmā MUZIKĀLĀ DARBNĪCA.

Iestājpārbaudījumi

Uzmanību!

Iestājpārbaudījumi 2024.gada uzņemšanai tiks organizēti individuāli Talsu Mūzikas skolā ATVĒRTO KLAŠU NEDĒĻĀ no 20.maija līdz 24.maijam.

Talsu Mūzikas skolas iestājpārbaudījumi:

 • Nodziedāt brīvi izvēlētu dziesmu
 • Atkārtot 3-4 pedagoga uzdotus vingrinājumus (izdziedot ar balsi un izplaukšķinot ar plaukstām ritmu)
Nepieciešamie dokumenti

Iesniedzot kopijas, jāuzrāda oriģināls

  • Iesniegums
  • Medicīnas izziņa
  • Dzimšanas apliecība
  • Deklarētās dzīvesvietas izziņa
  • Pase (vecākam)
  • Foto 3×4
Sīkāka informācija

Kultūrizglītība uz darba tirgus
Profesionālas ievirzes Mūzikas skolas gatavo jaunus speciālistus Kultūras un radošās industrijas nozares darba tirgum, kas fokusējas uz radošumu un intelektuālo īpašumu. Tehnoloģiju un globalizācijas noteiktu procesu ietekmē notiek pāreja no tradicionālās ražošanas uz pakalpojumiem un inovāciju, līdz ar to arvien lielāka loma tiek piešķirta pakalpojumiem, ko sniedz radošas apvienības, kuru izejmateriāli ir iztēles spēja, jaunrade un prasme ieviest jauninājumus[1]. Šādas prasmes tiek attīstītas, mācoties mūziku un muzicējot, un prasmes nezūd arī tad, ja tiek izvēlēts cits, ar mūzikas nozari nesaistīts ceļš.

Atsauce
[1] Zaļā grāmata. Kultūras un radošo nozaru potenciāla īstenošana, 2010. Eiropas Komisija. COM (2010) 183.

Citēts no Pētījuma par kultūrizglītības īstenošanas pēctecību profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās izglītības, augstākās izglītības programmās un sagatavoto speciālistu skaita atbilstību kultūras nozares un radošo industriju darba tirgus prasībām (I kārta), LKA ZPC, Rīga, 2017
Pieejams: https://www.lnkc.gov.lv/nozares/kulturizglitiba/

Personība
Patstāvīgums, radošums, disciplīna

Pabeidzot mācības Talsu Mūzikas skolā
Katru gadu talantīgākie un darbspējīgākie Talsu Mūzikas skolas audzēkņi turpina mācības Ventspils Mūzikas vidusskolā, Emīla Dārziņa mūzika vidusskolā, Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā (u.c.), bet pēc tam Jāzepa Vītola Latvija Mūzikas akadēmijā, kā arī dažādās prestižās augstākās izglītības iestādēs visā pasaulē.