Uzņemšana 2023

Sākas uzņemšana mācībām Talsu Mūzikas skolā

Pieteikuma veidlapas tiek pieņemtas elektroniski e-pastā muzikasskola@talsi.lv vai aizpildot online reģistrācijas anketu (skatīt zemāk)
Kādās programmās notiks uzņemšana 2023./2024.mācību gadā?
!! brīvo vietu skaits katrā no programmām tiks precizēts.

Talsu Mūzikas skola ir akreditēta līdz 2024.gadam un īsteno šādas licencētas programmas:

 • Pūšaminstrumentu spēlē (flauta, klarnete, saksofons, trompete, trombons, mežrags, eifonijs, tuba);
 • Taustiņinstrumentu spēlē (klavieres, akordeons);
 • Stīgu instrumentu spēlē (vijole, čells);
 • Vokālajā mūzikā (kora klase);
 • Sitaminstrumentu spēlē;

2023.gadā piedāvājam bērniem no 5 gadu līdz 8 gadu vecuma mācības SAGATAVOŠANAS KLASĒ interešu izglītības programmā MUZIKĀLĀ DARBNĪCA.

Iestājpārbaudījumi

Uzmanību!

Iestājpārbaudījumi 2023.gada uzņemšanai tiks organizēti individuāli Talsu Mūzikas skolā ATVĒRTO KLAŠU NEDĒĻĀ no 22.maija līdz 26.maijam.

Talsu Mūzikas skolas iestājpārbaudījumi:

 • Nodziedāt brīvi izvēlētu dziesmu
 • Atkārtot 3-4 pedagoga uzdotus vingrinājumus (izdziedot ar balsi un izplaukšķinot ar plaukstām ritmu)
Nepieciešamie dokumenti

Iesniedzot kopijas, jāuzrāda oriģināls

  • Iesniegums
  • Medicīnas izziņa
  • Dzimšanas apliecība
  • Deklarētās dzīvesvietas izziņa
  • Pase (vecākam)
  • Foto 3×4

Kultūrizglītība uz darba tirgus
Profesionālas ievirzes Mūzikas skolas gatavo jaunus speciālistus Kultūras un radošās industrijas nozares darba tirgum, kas fokusējas uz radošumu un intelektuālo īpašumu. Tehnoloģiju un globalizācijas noteiktu procesu ietekmē notiek pāreja no tradicionālās ražošanas uz pakalpojumiem un inovāciju, līdz ar to arvien lielāka loma tiek piešķirta pakalpojumiem, ko sniedz radošas apvienības, kuru izejmateriāli ir iztēles spēja, jaunrade un prasme ieviest jauninājumus[1]. Šādas prasmes tiek attīstītas, mācoties mūziku un muzicējot, un prasmes nezūd arī tad, ja tiek izvēlēts cits, ar mūzikas nozari nesaistīts ceļš.

Atsauce
[1] Zaļā grāmata. Kultūras un radošo nozaru potenciāla īstenošana, 2010. Eiropas Komisija. COM (2010) 183.

Citēts no Pētījuma par kultūrizglītības īstenošanas pēctecību profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās izglītības, augstākās izglītības programmās un sagatavoto speciālistu skaita atbilstību kultūras nozares un radošo industriju darba tirgus prasībām (I kārta), LKA ZPC, Rīga, 2017
Pieejams: https://www.lnkc.gov.lv/nozares/kulturizglitiba/

Personība
Patstāvīgums, radošums, disciplīna

Pabeidzot mācības Talsu Mūzikas skolā
Katru gadu talantīgākie un darbspējīgākie Talsu Mūzikas skolas audzēkņi turpina mācības Ventspils Mūzikas vidusskolā, Emīla Dārziņa mūzika vidusskolā, Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā (u.c.), bet pēc tam Jāzepa Vītola Latvija Mūzikas akadēmijā, kā arī dažādās prestižās augstākās izglītības iestādēs visā pasaulē.